មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រជុំស្តីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ