សន្និបាទបូកសរុបសភាពការណ៍លទ្ធផលប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០១៨ និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានបិទបញ្ចប់