ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំអូរអណ្តូងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំអូរអណ្តូងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត និងច្បាប់ស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃច្បាប់ និងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះជួយភូមិក្នុងសង្កាត់ទួលល្វា

ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃច្បាប់ និងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះជួយភូមិក្នុងសង្កាត់ទួលល្វា